Algemene voorwaarden

Definities

 • Bemiddelaar is de organisatie Click Vrijwilligers, ingeschreven bij de KvK onder 01151896, gevestigd te Klazienaveen.
 • De CLICK Vrijwilliger is de voor eigen rekening en risico opererende vrijwilliger, hierna te noemen Hulpverlener.
 • De CLICK Opdrachtgever is de Hulpvrager en is degene aan wie de Hulpverlener haar diensten verleent.

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Hulpvrager en Hulpverlener.
1.2 Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van elke individuele overeenkomst tussen Hulpvrager en Hulpverlener. Beiden hebben bij aanvaarding van de opdracht aangegeven in te stemmen met de algemene voorwaarden.

 

 1. Werkwijze

2.1 De Bemiddelaar bemiddelt in opdracht van een zelfstandige Hulpverlener bij het tot stand brengen van een opdracht met een Hulpvrager.
2.2 Bemiddelaar wordt nooit partij bij een overeenkomst ter zake de levering van diensten door Hulpverlener aan Hulpvrager.
2.3 Het verstrekken van (contact)gegevens van een Hulpverlener aan de Hulpvrager geschiedt onder de voorwaarde dat Bemiddelaar daarvoor toestemming heeft gekregen van de Hulpverlener en de Hulpvrager.

 

 1. Vergoeding voor de diensten

Het voor de diensten verschuldigde vrijwilligersvergoeding wordt door Hulpvrager via Bemiddelaar betaald aan Hulpverlener. Bemiddelaar heeft hier de kassiersfunctie. Voor deze betaling geldt het bepaalde in de volgende leden:
3.1 Hulpverlener krijgt de afgesproken uren per maand achteraf uitbetaald voor de uren die door Hulpvrager zijn aangevraagd en ingediend op basis van de vaste vrijwilligersvergoeding voor Click Vrijwilligers zoals in het aanmeldingsformulier is opgenomen. De Bemiddelaar zorgt voor deze afhandeling.
3.2 Hulpvrager betaalt aan Bemiddelaar de aangevraagde en ingediende uren per maand vooraf zodra er een Hulpverlener is gevonden. De vergoeding is de vaste (wettelijke) vrijwilligersvergoeding zoals in het aanmeldingsformulier is opgenomen. De Hulpvrager zorgt voor tijdige betaling. Bij het wijzigen van de uren per maand wordt dit tijdig door Hulpvrager doorgegeven aan de Bemiddelaar.
3.3 De betaling door Hulpvrager aan Hulpverlener via Bemiddelaar door middel van de kassiersfunctie geldt als een betaling door Hulpvrager aan de Hulpverlener, dus niet aan Bemiddelaar. De door middel van de Kassiersfunctie ontvangen betalingen zullen door Bemiddelaar slechts voor de Hulpverlener worden gehouden met inhouding van de vaste bemiddelingsvergoeding.
3.4 Bemiddelaar is niet aansprakelijk voor en kan niet betrokken worden in geschillen over vergoedingen of over de wijze van uitvoering van de overeenkomsten en diensten tussen de Hulpvrager en de Hulpverlener.
3.5 Bemiddelaar hanteert ten allen tijde een maximum van 30 uren per maand op basis van de wettelijke regeling voor vrijwilligers. Extra uren boven het maximum worden niet vergoed of berekend.
3.6 Hulpvrager zorgt voor tijdige betaling van de vrijwilligersvergoeding aan de Bemiddelaar. Indien deze vrijwilligersvergoeding niet tijdig wordt voldaan dan accepteert Hulpvrager dat de extra kosten voor rekening van de Hulpvrager komen.

 

 1. Wijzigingen

4.1 Bemiddelaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de op de website vermelde tarieven zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen indien de wettelijke basis voor de vrijwilligersvergoeding wordt gewijzigd.
4.2 Bemiddelaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande Overeenkomsten van toepassing te laten zijn. Bemiddelaar zal de wijziging van haar algemene voorwaarden via de website bekend maken. De wijzigingen treden 30 dagen na de bekendmaking op de website in werking.
4.3 Indien de Hulpvrager een wijziging in de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan deze tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst schriftelijk tegen die datum opzeggen.

 

 1. Garanties

5.1 Bemiddelaar geeft geen garanties ter zake van de juistheid of volledigheid van de door of namens haar ter beschikking gestelde gegevens, waaronder die van de Hulpverleners.
5.2 Bemiddelaar geeft geen garantie over de kwaliteit van de diensten die door de Hulpverleners wordt geleverd.
5.3 Bemiddelaar geeft geen garantie dat de inschrijving bij Bemiddelaar leidt tot een overeenkomst tot opdracht met een Hulpverlener.

 

 1. Jaarbijdrage

6.1 De Hulpverlener en de Hulpvrager betalen bij inschrijving € 15,00 per jaar. Hiervoor worden de kosten vergoed voor de financiële afwikkeling van de betalingen.
De betalingstermijn hiervoor is 14 dagen.
6.2 Zowel de Hulpverlener als de Hulpvrager krijgen de mogelijkheden om 2x per jaar deel te nemen aan een Ontmoetingsdag. Deze dagen worden kosteloos aangeboden met als doel om de verbinding tussen de Hulpverleners of Hulpvragers te vergroten. Deelname aan betaalde workshops & trainingen zijn niet inbegrepen.
6.3 De Hulpverlener en de Hulpvrager ontvangen ieder jaar een verzoek om de inschrijving met een jaar te verlengen.
6.4 Indien de jaarbijdrage niet tijdig wordt ontvangen, wordt de aanmelding gearchiveerd. Er zullen dan geen opdrachten en/of diensten worden uitgevoerd.

 

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Bemiddelaar is niet aansprakelijk voor ongeacht welke schade, die Hulpvrager lijdt:
– als gevolg van het feit dat Bemiddelaar geen geschikte Hulpverlener heeft aangedragen;
– als gevolg van de wijze waarop de Hulpverlener uitvoering geeft aan de Opdracht tussen Hulpvrager en Hulpverlener;
7.2 Bemiddelaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Hulpvrager of Hulpverlener onjuiste ongeldige of onvolledige gegevens heeft verstrekt;
7.3 Indien de Hulpvrager (persoons)gegevens aan een Hulpverlener verschaft, doet de Hulpvrager dit geheel op eigen risico. Bemiddelaar is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.
7.4 Bemiddelaar is niet aansprakelijk voor en kan niet betrokken worden in geschillen over vergoedingen of de wijze van uitvoering van diensten tussen de Hulpvrager en de Hulpverlener.

 

 1. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen Hulpvrager en Hulpverlener is Nederlands Recht van toepassing.

 

 1. Inwerkingtreding

Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van de dag dat ze gepubliceerd worden op de website van Bemiddelaar.

 

Klazienaveen, februari 2018.